צוויי שורות אין דריי טעג | הרב שלמה אפל

video
play-sharp-fill

👀 צוויי שורות אין דריי טעג
🎤 הרב שלמה אפל

די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:

🕯️ לזכר ולעילוי נשמת
מוה”ר ישראל משה ב”ר יוסף חיים ע”ה

💍 לזכות זיווג הגון בקרוב
יונה בן פיגה

🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה
רבי יצחק בן גיטל

🎯 לזכות
חנניא אליהו בן בילא להצלחה בכל הענינים
חיים אהרן בן זיסל להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים

מ’קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ’ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712

זייט מזכה נאך אידן צו באקומען די שטארקע חיזוק ווידיאוס טעגליך, פארשפרייט דעם לינק צו
אייערע נאנטע און באקאנטע.
https://chat.whatsapp.com/GhUGTwycYNk8xZ8xT1Tbxg

נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.
https://www.gibor.org/donate

Source: YouTube (Embedded).
Videos not loading? Contact your filter to whitelist JewishTidbits videos.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *